ประกาศข่าวสารต่างๆ

โครงการพัฒนาอาจารย์และกำลังพล วพม.

โครงการพัฒนาอาจารย์และกำลังพล วพม. ด้านการประเมินผลศึกษา วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 08.30-16.00 น.

PCM Executive Newsletter
Read More
สัมมนาพัฒนาอาจารย์ใหม่ด้านแพทยศาสตรศึกษา

การประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาอาจารย์ใหม่ ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ณ โรงแรม Springfiled Village Hua Hin - Cha Am จ.เพชรบุรี วันที่ 20-22 มกราคม 2561

Read More