หลักเกณฑ์การสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ปีการศึกษา 2561 ร่วมกับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) จำนวน 100 นาย โดยรับในรอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน ของการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (TCAS) ปีการศึกษา 2561 รายละเอียด Download โหลดที่นี่