วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

วิชายอด  วินัยเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม

ก้าวคนละก้าว เพื่อ 11 โรงพยาบาล