สโมสรนักเรียนแพทย์ทหาร

สโมสรนักเรียนแพทย์ทหารเป็นศูนย์กลางของการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าซึ่งดำเนินการโดย นพท. ผ่านทางชมรมต่างๆ ภายใน ส.นพท. วพม. ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งดังนี้

 1. เพื่อส่งเสริมความสามัคคีในหมู่ นพท.
 2. เพื่อส่งเสริมประสบการณ์ การดำเนินงาน กิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมทั้งกิจกรรมด้านวิชาการ และวิชาชีพ
 3. เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพ พลานามัย และมนุษยสัมพันธ์ที่ดีของ นพท.
 4. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคมส่วนรวม
 5. เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงานของไทย

ชมรมภายใน ส.นพท. วพม.

 1. ชมรมกิจกรรมทางทหาร
 2. ชมรมกีฬา
 3. ชมรมคอมพิวเตอร์
 4. ชมรมดนตรีไทย
 5. ชมรมดนตรีสากลและการแสดง
 6. ชมรมถ่ายภาพ
 7. ชมรมพุทธศาสน์
 8. ชมรมวิชาการ
 9. ชมรมวิเทศสัมพันธ์
 10. ชมรมสร้างเสริมสุขภาพ
 11. ชมรมอนุรักษ์และพัฒนาสังคม

กิจกรรมของส.นพท. วพม.

 1. งานถ่ายภาพรับพระราชทานกระบี่ของนายทหารใหม่
 2. พิธีบายศรีสู่ขวัญนักเรียนแพทย์ทหาร
 3. พิธีฉลองกระบี่และมอบแหวนรุ่น
 4. งานเลี้ยงแสดงความยินดีในโอกาสสำเร็จการศึกษาของนักเรียนแพทย์ทหารชั้นปีที่ ๖

 


Fatal error: Class 'KalturaConfiguration' not found in /opt/lampp/htdocs/druweb/sites/all/modules/kaltura/kaltura_client/kaltura_helpers.php on line 152