จรรยาบรรณอาจารย์

จรรยาบรรณอาจารย์

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า จึงกำหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ดังนี้
  ๑. อาจารย์พึงดำรงตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์และบุคคลทั่วไป ทั้งด้านส่วนตัวและการงาน
  ๒. อาจารย์พึงสอนศิษย์อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ ช่วยเหลือ ส่งเสริมความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษย์อย่างมีเมตตา และเป็นธรรม
  ๓. อาจารย์พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน ซื่อสัตย์ สุจริต
  ๔. อาจารย์พึงปฏิบัติงานโดยเสรีภาพทางวิชาการ ไม่ถูกครอบงำด้วยอิทธิพลหรือผลประโยชน์ใด
  ๕. อาจารย์พึงหมั่นศึกษา ค้นคว้า ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
  ๖. อาจารย์พึงเป็นนักวิจัยที่มีจรรยาบรรณนักวิจัยตามข้อกำหนดของคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  ๗. อาจารย์พึงปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานเยี่ยงกัลยาณมิตร ช่วยเหลือ ส่งเสริมและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
  ๘. อาจารย์พึงสร้างและส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ และมีส่วนร่วมในการพัฒนา วพม.
  ๙. อาจารย์พึงปฏิบัติตนด้วยความรับผิดชอบต่อผู้อื่น สังคม และประเทศชาติ
  ๑๐. อาจารย์พึงเป็นผู้มีวินัยและเป็นผู้นำในการปฏิบัติตน ในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี
  ๑๑. อาจารย์พึงเผยแพร่ผลงาน และถ่ายทอดความรู้ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
  ๑๒. อาจารย์พึงอนุรักษ์ ส่งเสริม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ


Fatal error: Class 'KalturaConfiguration' not found in /opt/lampp/htdocs/druweb/sites/all/modules/kaltura/kaltura_client/kaltura_helpers.php on line 152