About PCM

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (วพม.) เป็นสถาบันการศึกษาแพทย์ทหารแห่งแรก และแห่งเดียวของประเทศไทย เป็นหน่วยขึ้นตรงต่อศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า และยังเป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้รับพระราชทานปริญญาบัตรแพทยศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยมหิดลด้วยเช่นเดียวกัน ตั้งแต่ปี 2536 วพม.ได้เข้าร่วมโครงการผลิตแพทย์เพิ่มของกระทรวงสาธารณสุขต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ทำให้ปัจจุบันมีบัณฑิตแพทย์ที่สำเร็จการศึกษาไปรับราชการในเหล่าทัพต่างๆ และยังรับราชการในกระทรวงสาธารณสุขอีกด้ว

วพม.ตั้งอยู่ที่ 315 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400