สอบวิชาเฉพาะ

ประกาศเรื่องเลื่อนวันสอบวิชาเฉพาะ กสพท. ปีการศึกษา 2555 เป็น
วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2555

กสพท. จึงขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบ ของสนามสอบ 12 ธรรมศาสตร์ จากเดิมคือ อาคารเรียนรวม กลุ่ม
สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต เปลี่ยนเป็น อาคารศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
ขอให้ผู้สมัครสอบที่สอบสนามสอบ 12 ธรรมศาสตร์ สั่งพิมพ์บัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบใหม่อีกครั้งได้ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม
2555 เป็นต้นไป