โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

ประเภททุนโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม จํานวน  ๘๐  นาย เพศชาย  ๔๐  นาย  เพศหญิง  ๔๐  นาย

มีสถานภาพเป็น นักศึกษาแพทย์ (นศพ.วพม.) ตั้งแต่ชั้นปี่ที่ ๒

สิทธิเฉพาะนักศึกษาแพทย์

  • ได้รับการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เช่นเดียวกับนักเรียนแพทย์ทหาร
  • ได้รับการพัฒนาอบรมให้มีความรู้  ความเข้าใจในแบบธรรมเนียมทหาร  เพื่อความมีระเบียบวินัยเช่นเดียวกับนักเรียนแพทย์ทหาร
  • เสียค่าบํารุงการศึกษาปีละ  ๒๔,๐๐๐. บาท และค่าใช้จ่ายอื่นตามที่กรมแพทย์ทหารบกกําหนด

การสําเร็จการศึกษา

นักศึกษาแพทย์เมื่อสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว จะต้องปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงานชดใช้ทุนตามที่คณะกรรมการ พิจารณาจัดสรรนักศึกษาแพทย์ผู้ทําสัญญา  สถาบันพระบรมราชชนกกําหนด ชดใช้ทุน  ๓  ปี