หน่วยงาน

หน่วยใน วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎ ประกอบด้วย 4 กอง ได้แก่

  1.กองการศึกษา

  2.กองสนับสนุน

  3.กองอำนวยการ

  4.กองการปกครอง