ค่านิยม

Error message

 • User warning: The following module is missing from the file system: date. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1138 of /opt/lampp/htdocs/druweb/includes/bootstrap.inc).
 • User warning: The following module is missing from the file system: date_all_day. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1138 of /opt/lampp/htdocs/druweb/includes/bootstrap.inc).
 • User warning: The following module is missing from the file system: date_api. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1138 of /opt/lampp/htdocs/druweb/includes/bootstrap.inc).
 • User warning: The following module is missing from the file system: date_popup. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1138 of /opt/lampp/htdocs/druweb/includes/bootstrap.inc).
 • User warning: The following module is missing from the file system: date_repeat_field. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1138 of /opt/lampp/htdocs/druweb/includes/bootstrap.inc).
 • User warning: The following module is missing from the file system: date_tools. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1138 of /opt/lampp/htdocs/druweb/includes/bootstrap.inc).
 • User warning: The following module is missing from the file system: date_views. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1138 of /opt/lampp/htdocs/druweb/includes/bootstrap.inc).
 • User warning: The following module is missing from the file system: file_entity. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1138 of /opt/lampp/htdocs/druweb/includes/bootstrap.inc).
 • User warning: The following module is missing from the file system: date_repeat. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1138 of /opt/lampp/htdocs/druweb/includes/bootstrap.inc).

ค่านิยมพระมงกุฎเกล้า :

          ในปี ๒๕๕๓ วพม.ได้ร่วมกับ รพ.ร.ร.๖ กำหนดค่านิยมสำหรับการปฏิบัติงานให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันตามนโยบาย ONE-PMK” โดย วพม.ได้นำมาใช้ถึงปัจจุบัน ค่านิยมดังกล่าว คือ :

“สามัคคี มีวินัย ใส่ใจบริการ ผลงานล้ำหน้า”

“ค่านิยมพระมงกุฎเกล้า”นี้ ประกอบด้วย ๑๑ ประการ คือ

 • สามัคคี หมายถึง :

มุ่งเน้นบุคลากร (Workforce focus) ให้มีความสามัคคี รักและผูกพันองค์กร

 • มีวินัย หมายถึง :

ภาวะผู้นำ (Leadership)

จรรยาบรรณวิชาชีพ (Integrity)

 • ใส่ใจบริการ หมายถึง :

มุ่งเน้นผู้รับบริการ (Customer focus)

ใช้ข้อมูลจริงในการทำงาน (Management by fact)

ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ (Individual & organization learning)

การเรียนรู้ระดับบุคคลและองค์กร (Individual & organization learning)

ความคล่องตัว (Agility)

 • ผลงานล้ำหน้า หมายถึง :

มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Focus on result)

มุ่งเน้นอนาคต (Focus on future)

สร้างนวัตกรรม (Innovation)