พันธกิจ

  • จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาชีพเวชกรรมและเวชศาสตร์ทหารตามมาตรฐานสากลมีคุณลักษณะทางทหารมีคุณธรรมและจริยธรรม
  • สร้างงานวิจัยที่บูรณาการด้านการแพทย์ด้านการทหารและองค์ความรู้ภูมิปัญญาไทย
  • ให้บริการทางวิชาการที่ได้มาตรฐานสากลรวมทั้งชี้นำสังคมในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี
  • ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยและแบบธรรมเนียมทหาร
  • บริหารจัดการแบบธรรมาภิบาลตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง