พันธกิจ

  • จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาชีพเวชกรรมและเวชศาสตร์ทหารตามมาตรฐานสากลมีคุณลักษณะทางทหารมีคุณธรรมและจริยธรรม
  • สร้างงานวิจัยที่บูรณาการด้านการแพทย์ด้านการทหารและองค์ความรู้ภูมิปัญญาไทย
  • ให้บริการทางวิชาการที่ได้มาตรฐานสากลรวมทั้งชี้นำสังคมในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี
  • ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยและแบบธรรมเนียมทหาร
  • บริหารจัดการแบบธรรมาภิบาลตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Fatal error: Class 'KalturaConfiguration' not found in /opt/lampp/htdocs/druweb/sites/all/modules/kaltura/kaltura_client/kaltura_helpers.php on line 152