ตารางสอบ ศรว.

ประกาศที่ 14/2555 เรื่อง การรับสมัครสอบเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ.2556 ครั้งที่ 1

กำหนดการสอบ
การสอบขั้นตอนที่ 1 วันที่ 9 มีนาคม 2556
การสอบขั้นตอนที่ 2 วันที่ 10 มีนาคม 2556

การรับสมัคร
กำหนดการรับสมัคร (สมัครผ่าน www.cmathai.org) ระหว่างวันที่ 10-30 พฤศจิกายน 2555

ส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนที่ลงชื่อและลงวันที่ในใบสมัครแล้ว พร้อมสำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครสอบ
และเอกสารประกอบการสมัคร ไปยังสำนักงานของศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
แบบลงทะเบียน หรือไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2555 และไม่รับเอกสารที่นำส่งโดยวิธีอื่น

สถานที่สอบ

   
   
   

สนามสอบ

จำนวนที่นั่งสอบที่เปิดรับ
สนามสอบที่ 1 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
500
สนามสอบที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
500
สนามสอบที่ 3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
350
สนามสอบที่ 4 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
200
สนามสอบที่ 5 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
600
สนามสอบที่ 6 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
380
สนามสอบที่ 7 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
350
สนามสอบที่ 8 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ จ.นครนายก
200
สนามสอบที่ 9 สถาบันร่วมผลิตแพทย์ฯ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
250
สนามสอบที่ 10 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
250
สนามสอบที่ 11 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
250

การประกาศผลสอบ
ศ.ร.ว. จะประกาศผลการสอบทาง website ของ ศ.ร.ว. ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2556
*หมายเหตุ รายละเอียดการรับสมัครทั้งหมดอ้างอิงตาม เอกสารแนบ >> ประกาศ ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม แพทยสภาที่  14/2555 เรื่อง การรับสมัครสอบเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ.2556 ครั้งที่ 1

Download Attach file


Fatal error: Class 'KalturaConfiguration' not found in /opt/lampp/htdocs/druweb/sites/all/modules/kaltura/kaltura_client/kaltura_helpers.php on line 152