ค่าบำรุงการศึกษา

เรื่องการชำระเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ สำหรับ นักเรียนแพทย์ ทุนกองทัพบก และ นักศึกษาแพทย์ ทุนผลิตแพทย์เพิ่ม ดังนี้

1 ค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนแพทย์ทหารทุนกองทัพบก

2. ค่าบำรุงการศึกษาและค่าใช้จ่าย ของนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ ๒ ทุนผลิตแพทย์เพิ่ม (ชาย)

3 ค่าบำรุงการศึกษาและค่าใช้จ่าย ของนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ ๒ ทุนผลิตแพทย์เพิ่ม (หญิง)

เพื่อให้การชำระเป็นไปด้วยความเรียบร้อย วพม.จึงกำหนดวันชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าบำรุงทั่วไป ประจำปี ๒๕๕๗  ตามระเบียบกรมแพทย์ทหารบก ว่าด้วยค่าบำรุงการศึกษาและ/หรือค่าบำรุงทั่วไปของนักศึกษาแพทย์ วพม.
 

วิธีการชำระเงิน โดยดูจากยอดค่าใช้จ่ายด้านบน

1. ให้ซื้อแคชเชียร์เช็ค ธนาคารทหารไทย หรือธนาคารอื่นๆ

2. ให้นำมาชำระ ในวันทำสัญญา ณ จุดชำระเงินแผนกการเงิน วพม.

หมายเหตุ ทั้งนี้ยังไม่รวมเงินที่โอนมาก่อนหน้านี้ให้กับ ส.นพท. ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๕๗

ชาย 17,530 บาท  หญิง 15,340 บาท เพื่อซื้ออุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้ตั้งแต่เริ่มเข้าฝึกปรับสภาพและวิชาทหาร

 


Fatal error: Class 'KalturaConfiguration' not found in /opt/lampp/htdocs/druweb/sites/all/modules/kaltura/kaltura_client/kaltura_helpers.php on line 152