ทุนการศึกษา

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ได้จัดหาทุนการศึกษาเพื่อมอบให้แก่นักเรียนแพทย์ทหารที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในวันสถาปนา วพม. และในวันไหว้ครู

ชื่อทุนการศึกษา คุณสมบัติผู้รับทุน
ทุน ภูเก็ต วาจานนท์ มอบให้กับแพทย์ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว

-เป็นผู้ที่มีและใช้ความรู้ทางการแพทย์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

-เป็นผู้มีความประพฤติและจริยธรรมอันดีงาม เป็นที่เชื่อถือได้ต่อสังคม

-มีความเสียสละและประพฤติหน้าที่แพทย์ต่อสังคมได้อย่างดีเยี่ยมสม่ำเสมอ

-เป็นผู้ที่อยู่ในระเบียบวินัยสมกับเป็นทหารที่ดี

-เป็นผู้มีความรับผิดชอบ

-เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

เป็นผู้มีความคิดริเริ่ม สนใจใฝ่รู้

ทุนนางบุญมา โพธิศิริ, ทุนนางสุจริต  ธุรประภาษ

ทุนนายนาวา  สว่างเนตร, ทุน ด.ช.พลสิทธิ์  ชินเศรษฐกิจ

ทุนนางโฉมเฉลา  เดชอนันท์  จำนวน ๑ ทุนๆ ละ ๓,๙๕๐.-บาท

- นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

- เป็นผู้มีลักษณะทหารที่ดีและมีความประพฤติดีและขาดแคลนทุนทรัพย์

- การศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดี

ทุนมูลนิธิวิบุล   อายุรเวท

จำนวน ๖ ทุนๆ ละ ๑๒,๐๐๐.-บาท/ปี

เงินทุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา

(รับตามที่มูลนิธิกำหนด ประมาณ ก.ค.ของทุกปี)

- เป็นผู้ที่ผู้อุปการะมีรายได้ไม่ค่อยเพียงพอเป็นประการสำคัญ

- ไม่จำกัดปีการศึกษา

- ไม่มีขีดคั่นผลการเรียน

- เป็นผู้ทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์

ส่วนรวมของสังคมมาแล้ว

ทุนมูลนิธิ สนิท  วงศ์ถ้วยทอง

ทุนต่อเนื่อง ๕ ปี ทุนละ ๑๒,๐๐๐.-บาท/ปี

ภาคการศึกษาละ ๖,๐๐๐.-บาท

คณะกรรมการมูลนิธิเป็นผู้พิจารณา มี พล.ต.สมศักดิ์  บวรสิน

เป็นกรรมการและเลขานุการ (รับตามที่มูลนิธิกำหนด)

ต้องสอบผ่านทุกรายวิชาในแต่ละชั้นปี

และไม่รับทุนการศึกษาใดๆ

ทุน พล.ต.ผจญ  ธรรมสนอง

จำนวน ๑ ทุนๆ ละ ๑,๒๐๐.-บาท/เดือน

พล.ท.สิทธิชัย  ธรรมสนอง เป็นผู้มอบทุนให้ผู้รับทุนโดยตรง

เรียนปานกลาง-ดี ฐานะยากจนเจ้าของทุนเป็นผู้พิจารณา

ทุน พ.อ.หญิง นันทพร  วีรวัฒน์

จำนวน ๑ ทุนๆ ละ ๑๒,๐๐๐.-บาท (รับกับเจ้าของทุนโดยตรง)

เจ้าของทุนเป็นผู้พิจารณา

ทุนบุญรอดพัฒนานิสิตนักศึกษา

(บริษัทบุญรอดบริเวอรี่ จำกัด)

จำนวน ๑๕ ทุนๆ ละ ๒๕,๐๐๐-บาท เพื่อสนับสนุนการศึกษา

และเป็นเงินทุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา (รับตามที่บริษัทฯ กำหนด)

เจ้าของทุนให้ วพม. เป็นผู้พิจารณา

- ขาดแคลนทุนทรัพย์

ทุนบริษัท มัดชา จำกัด

เรือเอกหญิง กัณตวรรณ  แก้วบัวดี

จำนวน ๑ ทุนๆ ละ ๕๖,๐๐๐.-บาท

จำนวน ๑ ทุนๆ ละ ๓๖,๐๐๐.-บาท

- เจ้าของทุนเป็นผู้พิจารณา

ทุน พ.อ.หญิง รศ.อัมพา  สุทธิจำรูญ

จำนวน ๒ ทุนๆ ละ ๕,๐๐๐.-บาท

- เจ้าของทุนให้ วพม.เป็นผู้พิจารณา

ทุนมูลนิธิวิบุล   อายุรเวท

จำนวน ๖ ทุนๆ ละ ๑๒,๐๐๐.-บาท/ปี

เงินทุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา

(รับตามที่มูลนิธิกำหนด ประมาณ ก.ค.ของทุกปี)

- เป็นผู้ที่ผู้อุปการะมีรายได้ไม่ค่อยเพียงพอเป็นประการสำคัญ

- ไม่จำกัดปีการศึกษา

- ไม่มีขีดคั่นผลการเรียน

- เป็นผู้ทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์

ส่วนรวมของสังคมมาแล้ว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fatal error: Class 'KalturaConfiguration' not found in /opt/lampp/htdocs/druweb/sites/all/modules/kaltura/kaltura_client/kaltura_helpers.php on line 152