นโยบายผู้บัญชาการทหารบก

คติพจน์การทำงาน "งานได้ผล คนเป็นสุข"

ด้านกำลังพล : ให้ความสำคัญกับกำลังพล เน้นการพัฒนาสภาพร่างกายให้มีความพร้อมโดยเฉพาะการสร้างคนรุ่นใหม่ การศึกษาของกำลังพลให้ปรับปรุงหลักสูตรให้ผู้เข้ารับการศึกษามีความพร้อมในการเข้าเรียน ได้มาตรฐานและมีการวัดผลที่เป็นไปอย่างเที่ยงธรรม ผู้บังคับบัญชาต้องเป็นผู้บกครองให้ดี มีความยุติธรรมเป็นที่เชื่อถือ กำกับดูแลและปรับปรุงสิทธิและสวัสดิการของกำลังพลเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และกำลังพลสำคัญที่สุด ต้อง มีความรู้ สมรรถภาพร่างกายดี และมีคุณธรรม

ด้านการข่าว : จัดให้มีระเบียบข้อมูลข่าวสาร ฐานข้อมูล และแหล่งข่าวประชาชน เชื่อมโยงข้อมูลด้านความมั่นคงได้ โดยพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีให้ทันสมัย สามารถผสมผสานข้อมูล เพื่อนำมาใช้ในภาวะวิกฤติได้ในทุกพื้นที่

ด้านยุทธการ : เน้นการฝึกหน่วยทหารขนาดเล็ก การฝึกกับประเทศที่มีพรมแดนติดกับประเทศไทยร่วมกัน ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยให้เกิดเป็นรูปธรรม รวมถึงการพัฒนากำลังพลของ ศซบ.ทบ. ให้มีขีดความสามารถ

ด้านการส่งกำลังบำรุง : ใช้ยุทธโธปกรณ์ให้เกิดประโยชน์ และคุ้มค่าที่สุด โดยจัดให้มีการเก็บรักษาที่เหมาะสม มีการควบคุมที่รัดกุม และมีการบริหารจัดการที่ดี

ด้านการกิจการพลเรือน : สนับสนุนงานเทิดทูนสถาบันฯ จัดเตรียมความพร้อมในงานด้านบรรเทาสาธารณภัย ให้กองทัพเป็นที่พึ่งของประชาชน และสร้างความเข้าใจกับประชาชน เพื่อร่วมกันรักษาดูแลทรัพยากรในพื้นที่

Template แบบประเมิน

- แบบฟอร์มประเมินภาพรวมของหลักศูตรปรีคลินิกและคลินิก (โดยนักเรียนแพทย์)
- แบบฟอร์มประเมินการเรียนรู้ตลอดหลักสูตร 6 ปี โดยนักเรียนแพทย์ วพม. ชั้นปีที่ 6
- แบบฟอร์มประเมินการเรียนการสอนในชั้นปีที่ 1 ที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (โดยนักเรียนแพทย์ ปี2)
- แบบฟอร์มประเมินอาจารย์ผู้สอน โดย นักเรียนแพทย์
- แบบประเมินเพื่อน (SPBL-1-2) โดยนักเรียนแพทย์
- แบบประเมินอาจารย์ประจำกลุ่ม (PBL or CRT) โดยนักเรียนแพทย์
- แบบประเมินทักษะ นักเรียนแพทย์เป็นรายบุคคล (FPBL-1) โดยอาจารย์
- แบบประเมินกิจกรรมกลุ่ม (FPBL-2) โดยอาจารย์
- ใบประเมินเจตคติ ประเมินนักเรียนแพทย์รายบุคคล (โดยอาจารย์)
- แบบประเมินตนเอง (SPBL-1-1) โดยนักเรียนแพทย์
- แบบประเมินการเรียนแบบ Case discussion : ประเมินกิจกรรมกลุ่ม (โดยอาจารย์)
- แบบฟอร์มประเมินการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการ (โดยนักเรียนแพทย์)
- แบบประเมินเจตคติ นักเรียนแพทย์สำหรับการเรียนชั้นปรีคลินิก รายบุคคล (โดยอาจารย์)
- แบบประเมินระบบประเมินผล
- แบบฟอร์มประเมินการนำผลการประเมินการสอนของ ครู/อจ. มาปรับปรุง/พัฒนาการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา..
- แบบประเมินวิทยากรบรรยาย/อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
- แบบประเมินผู้บริหารและ อจ.หน.ภาควิชา กศ.วพม.
- แบบประเมินหน่วยงาน กองการศึกษา วพม.
- แบบฟอร์มประเมินระบบธำรงรักษาอาจารย์ (ประเมินโดยอาจารย์)
- แบบฟอร์มประเมินการบันทึกภาระงาน ปีการศึกษา..
- แบบฟอร์มประเมินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทย์ศาสตร์บัณฑิต วพม. ปีการศึกษา..
- แบบประเมินระบบการคัดเลือกและขั้นตอนการรับอาจารย์ใหม่ ของ วพม.และ รพ.รร.6
- แบบสอบถามการประเมินระบบการติดตามและประเมินคุณภาพบัณฑิตแพทย์
- แบบประเมินการจัดกิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
- แบบประเมินการทัศนศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ยินดีต้อนรับ

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า แพทย์ทหารแห่งเดียวในประเทศไทย

  อันเนื่อง จากกระแสพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานแก่นิสิตแพทย์ ณ หอประชุมราชแพทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2516 จึงได้เริ่มโครงการจัดตั้งโรงเรียนแพทย์ทหารขึ้นมาใหม่ สภาการศึกษาวิชาทหารได้ให้ความเห็นชอบ ในการจัดตั้งวิทยาลัยแพทย์ทหารเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2516

ปฏิทินกำหนดการและจัดกิจกรรม ประจำปี 2559

Subscribe to Phramongkutklao College of Medicine  RSS