นโยบายผู้บัญชาการทหารบก

คติพจน์การทำงาน "งานได้ผล คนเป็นสุข"

ด้านกำลังพล : ให้ความสำคัญกับกำลังพล เน้นการพัฒนาสภาพร่างกายให้มีความพร้อมโดยเฉพาะการสร้างคนรุ่นใหม่ การศึกษาของกำลังพลให้ปรับปรุงหลักสูตรให้ผู้เข้ารับการศึกษามีความพร้อมในการเข้าเรียน ได้มาตรฐานและมีการวัดผลที่เป็นไปอย่างเที่ยงธรรม ผู้บังคับบัญชาต้องเป็นผู้บกครองให้ดี มีความยุติธรรมเป็นที่เชื่อถือ กำกับดูแลและปรับปรุงสิทธิและสวัสดิการของกำลังพลเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และกำลังพลสำคัญที่สุด ต้อง มีความรู้ สมรรถภาพร่างกายดี และมีคุณธรรม

ด้านการข่าว : จัดให้มีระเบียบข้อมูลข่าวสาร ฐานข้อมูล และแหล่งข่าวประชาชน เชื่อมโยงข้อมูลด้านความมั่นคงได้ โดยพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีให้ทันสมัย สามารถผสมผสานข้อมูล เพื่อนำมาใช้ในภาวะวิกฤติได้ในทุกพื้นที่

ด้านยุทธการ : เน้นการฝึกหน่วยทหารขนาดเล็ก การฝึกกับประเทศที่มีพรมแดนติดกับประเทศไทยร่วมกัน ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยให้เกิดเป็นรูปธรรม รวมถึงการพัฒนากำลังพลของ ศซบ.ทบ. ให้มีขีดความสามารถ

ด้านการส่งกำลังบำรุง : ใช้ยุทธโธปกรณ์ให้เกิดประโยชน์ และคุ้มค่าที่สุด โดยจัดให้มีการเก็บรักษาที่เหมาะสม มีการควบคุมที่รัดกุม และมีการบริหารจัดการที่ดี

ด้านการกิจการพลเรือน : สนับสนุนงานเทิดทูนสถาบันฯ จัดเตรียมความพร้อมในงานด้านบรรเทาสาธารณภัย ให้กองทัพเป็นที่พึ่งของประชาชน และสร้างความเข้าใจกับประชาชน เพื่อร่วมกันรักษาดูแลทรัพยากรในพื้นที่

งานประชุม ICMMS2017

ยินดีต้อนรับ

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า แพทย์ทหารแห่งเดียวในประเทศไทย

  อันเนื่อง จากกระแสพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานแก่นิสิตแพทย์ ณ หอประชุมราชแพทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2516 จึงได้เริ่มโครงการจัดตั้งโรงเรียนแพทย์ทหารขึ้นมาใหม่ สภาการศึกษาวิชาทหารได้ให้ความเห็นชอบ ในการจัดตั้งวิทยาลัยแพทย์ทหารเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2516

ปฏิทินกำหนดการและจัดกิจกรรม ประจำปี 2560

เกณฑ์การรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 2560

28-7-59  หลักเกณฑ์การสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า ปีการศึกษา 2560

13-03-60  กำหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต วพม. ปีการศึกษา 2560 ระบบรับตรง รอบ 1

23-03-60 ประกาศผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2560 ร่วมกับ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท ) ระบบรับตรง รอบ 1
30-03-60 ประกาศผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2560 ร่วมกับ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท ) ระบบรับตรง รอบ 2

07-04-60 ประกาศผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2560 ร่วมกับ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)ระบบรับตรง รอบ 2 เพิ่มเติม

18-04-60 ประกาศ เรื่อง การรายงานตัวเพื่อรับฟังคำชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติ และ ส่งหลักฐาน

05-05-60 ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า ปีการศึกษา 2560 ร่วมกับ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท ) ระบบรับตรง รอบ 3

08-05-60 ประกาศ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ปีการศึกษา 2560 ร่วมกับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) ระบบรับตรง รอบ 3  (ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกนำรูปถ่าย จำนวน 2 รูป มาเพื่อทำบัตรประจำตัว)

15-05-60 ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ปีการศึกษา 2560 ร่วมกับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ระบบรับตรง รอบ 3

12-06-60  กำหนดการ แผนกิจกรรม ปีการศึกษา2560 นิสิตเตรียมแพทยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

20-06-60 รายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า (เตรียมแพทยศาสตร์ชั้นปีที่ 1) ปีการศึกษา 2560

 

 

 

 

Subscribe to Phramongkutklao College of Medicine  RSS

Fatal error: Class 'KalturaConfiguration' not found in /opt/lampp/htdocs/druweb/sites/all/modules/kaltura/kaltura_client/kaltura_helpers.php on line 152